fbpx

Polityka prywatności

Poprzez fakt korzystania z serwisu lesnaperla.com, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje, iż postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej w serwisie, określają zakres i warunki korzystania z wyżej wymienionego serwisu.

Użytkownicy serwisu lesnaperla.com którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.

Postanowienia ogólne
Użytkownikami serwisu lesnaperla.com mogą być osoby indywidualne, prawne jak i te nieposiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

Korzystanie z serwisu
Użytkownik nie może korzystać z serwisu lesnaperla.com w sposób powodujący celowe przeciążenie łącza lub serwerów serwisu.

Użytkownik nie ma prawa automatycznie pobierać, modyfikować, kopiować (w części lub w całości) treści umieszczonych na stronach serwisu lesnaperla.com nie uzyskując wcześniej jednoznacznej pisemnej zgody od Usługodawcy na takie działania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu osobom naruszającym niniejszy regulamin, bez ostrzeżenia oraz wcześniejszej zgody tychże osób. Użytkownikowi nie przysługuje możliwość odwołania oraz nie może wnosić on żadnych roszczeń z tego tytułu.

Odpowiedzialność
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia części lub całości serwisu lesnaperla.com w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do serwisu wynikające z jakichkolwiek czynników niezależnych od niego, które mogą wpłynąć na działanie usług.

Użytkownik potwierdza, iż korzysta z serwisu lesnaperla.com na własną odpowiedzialność.

Prezentowane w serwisie znaki firmowe, towarowe i znaki wodne na zdjęciach należy traktować jako wyłącznie informacyjne i stanowią one własność odpowiednich podmiotów zewnętrznych nie związanych z Usługodawcą.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HENRYK BUCHTA P.P.H.U. HURT-DETAL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI z siedzibą w 44-160 Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 49 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Gliwicka 49 44-160 Rudziniec lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@lesnaperla.com

Postanowienia końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w serwisie lesnaperla.com.